Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

A Centrum Travel Kft. (továbbiakban Társaság), a www.centrumtravel.hu honlapon (továbbiakban: Honlap), portál jellegű, termékértékesítésre is alkalmas honlapot üzemeltet, amelynek látogatása során, a honlapon regisztrálók (továbbiakban: Ügyfél) adatait kezeli a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és vonatkozó belső szabályzatainak megfelelően.

Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatókat, a honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeljük. A honlap használata során az Ügyfél további funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével, ezen adatok kezelésére is a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja

A Társaság személyes adatokat az Ügyfél / érintett hozzájárulása, illetve jogszabály (Számvtv., Infotv., Katv.) kötelező előírása alapján kezel. Az Ügyfél / érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fent, időtartama – az adatkezelés céljától függő – de maximális a Társaság és az Ügyfél / érintett közötti jogviszony megszűnését követő 9. (kilencedik) év vége.

1.        Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elsődlegesen az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Amennyiben Ügyfél / érintett az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy a web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad(hat) mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a vonatkozó regisztráció/szerződés, és a regisztráció/szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükséges. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg.

A regisztráció elfogadásával az Ügyfél / érintett hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez. Az web alapú űrlapokon az Ügyfél / érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely adat kezelése szükséges. Az űrlapon/nyomtatványon feltüntetésre kerül, hogy az adatkezelés kötelező – a szolgáltatás igénybe vételének feltétele – vagy az Ügyfél / érintett hozzájárulásától függ.

Amennyiben az Ügyfél / érintett külön nyilatkozatban adja hozzájárulását, az Adatkezelő a nyilatkozathoz kapcsolódóan az Ügyfél / érintett számára teljes körű tájékoztatást nyújt az adatok kezeléséről.

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően, a természetes személy Ügyfél az egyedi szerződések aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Társaság, a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje.

2.        Adatkezelés a jogszabály rendelkezése alapján

A Társaság, mint adatkezelő vonatkozásában az Ügyfél / érintett személyes adatának kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja.

A Társaság, mint adatkezelő nem vizsgálhatja az adatkezelésre jogalapot teremtő jogszabály célszerűségét, szakszerűségét.

3.        Adatkezelés egyéb jogalapok alapján

A Társaság részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Ügyfél / érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

Ha az Ügyfél / érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az Ügyfél / érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél / érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

Az Ügyfél / érintett kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az Ügyfél / érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az Adatkezelő személye

Az Adatkezelő adatai:

§  Adatkezelő neve: Centrum Travel Utazásközvetítő Kft.

§  Adatkezelő rövidített neve: Centrum Travel Kft.

§  Adatkezelő székhelye: 1154 Budapest, Damjanich János utca 29.

§  Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-993063/15

§  Adatkezelőt nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

§  Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-98070/2016

§  Adatkezelő telefonos elérhetősége: + 36 30/722 38 45

§  Adatkezelő email elérhetősége: info@centrumtravel.hu

§  Adatkezelő internetes elérhetősége: www.centrumtravel.hu

§  Adatkezelő képviselői: Sziklai-Horváth Bernadett

Az adatkezelés célja

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései értelmében az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel(het), amely személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése, a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló alapszolgáltatások, pl. profilmódosítás, dokumentumok letöltése, szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése) azonosításához szükséges.

Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról nyert adatok kezelése, kizárólag statisztikai célt szolgál.

A Társaság esetében a jelen Tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják

1.        az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása;

2.        az Ügyféllel történő a Katv-ben és az Infotv-ben előírt regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység;

3.        az Ügyféllel történő szerződés közvetítése;

4.        az Ügyfél számára szállodai szolgáltatás közvetítése;

5.        a Pmt.-ben meghatározott egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot kezelése;

6.        az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása;

7.        az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése;

8.        az Ügyféllel történő kapcsolattartás,

9.        egyéb az előzőekben fel nem sorolt, tevékenységi körébe tartozó, vonatkozó jogszabályi (Számvtv., Infotv., Katv.,) előírások, kötelezettségek teljesítése.

 

A Társaság által kezelt adatok köre és kezelése

A Társaság az Ügyfél / érintett adatait az általa végzett szolgáltatás vonatkozásában használhatja fel, az általa végzett szolgáltatás végzésétől eltérő célból, kizárólag az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezelheti és használhatja fel.

Webes ajánlatkérés

A Társaság a Honlapon történt regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

·         vezetéknév

·         keresztnév

·         e-mail cím

·         születési idő

·         irányítószám

·         helység

·         közelebbi cím

A regisztráció során a felhasználók nem kötelezően megadhatnak egyéb személyes adatokat is, ezen adatok kezelése megegyezik a jelen tájékoztatóban található adatkezelési feltételekkel.

Az Ügyfél / érintett természetes személyazonosító adatai

Ezen adatok kezelésének célja az Ügyfél / érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelő kezeli az Ügyfél / érintett fentebb meghatározott személyes adatait. Amennyiben az Ügyfél / érintett adatai megváltoznak, és az Ügyfél / érintett ezt nem jelenti be, az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kéri az érintett adatainak szolgáltatását.

Az Ügyfél / érintett vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogalapja az Ügyfél / érintett – elsősorban a Társaság szolgáltatása vonatkozásában a szerződéskötés során megadott - hozzájárulásán, illetve a jelen tájékoztatóban meghatározott rendelkezéseken alapul.

Az Ügyféllel / érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Az Ügyfél / érintett megadja, az Adatkezelő kérheti és kezelheti az Ügyféllel / érintettel történő kapcsolattartáshoz és az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat.

Az Ügyfélen / érintetten kívüli természetes személyek adatai

Elsősorban az Ügyfél / érintett adatainak kezelésére kerülhet sor, beleértve az Ügyfél / érintett helyett eljáró annak képviseletére jogosult természetes személyek adatainak kezelését.

Az Ügyfélnek / érintettnek a szolgáltatás nyújtására és igénybe vételére vonatkozó adatok

Ezen adatok kezelése a Társaság által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában kötendő szerződés(ek) teljesítésével összefügg. Az Adatkezelő kezeli az ezen szerződés(ek) teljesítése során keletkezett adatokat, így különösen a szolgáltatás igénybe vételére, alkalmazására, reklamációkra, szolgáltatás hiányaira, esetleges jogellenes cselekményekre vonatkozó adatokat.

Az Ügyfél / érintett által fizetendő és fizetett díjakra, költségekre vonatkozó adatok

Az Adatkezelő kezeli mindazon adatokat, amelyek az Ügyfél / érintett fizetési kötelezettségével kapcsolatosak, és amelyekből az Ügyfél / érintett fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy ennek elmaradása megállapítható.

A Társaság ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok

Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, amely a Társaság ügyfélszolgálatánál keletkezik, továbbá az Ügyfél és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az Ügyfél / érintett által indított eljáráshoz, továbbá a Társasággal annak szolgáltatása vonatkozásában kötött szerződéshez, és ezen szerződés teljesítéséhez szorosan kapcsolódik.

Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés

Az Adatkezelő az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:

§  A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);

§  megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;

§  megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz hozzájáruljon. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szerződés megkötésének feltételéül.

Személyre szabott reklámok, nyereményjátékok

Az adatkezelő, a felhasználó érdeklődési körének megfelelően személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a Honlapról letöltött oldalak látogatása során. A személyre szabott reklámok az Ügyfelek részére lehetővé teszik, hogy érdeklődési körükbe vágó, életkoruknak megfelelő hasznos információk birtokába jussanak, és az érdeklődési körükbe nem eső reklámok a lehető legkisebb eséllyel jussanak el hozzájuk. A személyre szabott reklámok felhasználóhoz igazításához az adatkezelő felhasználhatja a felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott személyes adatokat. A hirdetési csíkok kiosztását a rendszer végzi, ennek során a személyes adatok átadására, feldolgozására nem kerül sor. A felhasználó leiratkozással megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy egyes nyereményjátékokon, promóciókon csak olyan személyek vehessenek részt, akik adataik jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárulnak.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától kezdve tárolja.

Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.

A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Az Ügyfél / érintett a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a lemondásnak a Társaság által megjelölt címre történő megküldésével.

Az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyfél / érintett a hozzájárulását visszavonhatja.

Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azokról az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő, logikai elkülönítéséről.

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek.

Az ügyféladatokat tartalmazó, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek. Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik az Adatkezelő számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefügg.

Az Adatkezelő a regisztráció során keletkezett adatokat az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást külön erre a célra fejlesztett nyilvántartási rendszer útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A rendszer biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.

Az Adatállományok kezelésére, azok biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok, dokumentációk felhasználására az Adatkezelő szervezetén belül - összhangban a törvényi előírásokkal - hatályos szabályzatok, utasítások megfelelően irányadóak.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

§  A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

§  Az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

§  Az adatállományok integritásának megőrzéséről, sértetlenségéről, bizalmasságáról valamint rendelkezésre állásáról

§  Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

§  Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Titoktartás

A Társaság az Ügyfeleiről / érintettekről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél / érintett személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá a Társasággal kötött bármely szerződésére vonatkozik, üzleti titokként kezel.

Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel / érintettekkel kapcsolatos információkhoz a Társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.

Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat – az ügyfél felhatalmazása nélkül – nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor.

Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó magyar jogszabályok, elsősorban azaz Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.

Az Adatkezelő kérésre az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó magyar jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Egyes adatfeldolgozások

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre változik, változhat. Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást ad.

Az Infotv. Értelmében 2012. január 1. napját követően a Társaság köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezni Ügyfelei személyes adataival folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét. Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

§  a Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

§  a Hatóság telefonszáma: +36 (1) 391-1400

§  a Hatóság fax száma: 36 (1) 391-1410

§  a Hatóság honlapja: www.naih.hu

§  a Hatóság email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

§  a Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila

Automatizált egyedi döntés

Az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés kizárólag automatizált adatfeldolgozással történő meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

§  valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az Ügyfél / érintett kezdeményezte, vagy

§  olyan törvény teszi lehetővé, amely az Ügyfél / érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az Adatkezelő az Ügyfél / érintett kérelmére tájékoztatást ad az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés során alkalmazott módszerről és annak lényegéről. Az Ügyfél / érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

Adatok törlése és archiválása

Az Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha

§  kezelése jogellenes;

§  az Ügyfél / érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

§  az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

§  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

§  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Ügyfél / érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél / érintett kérheti. Az Ügyfél / érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az Ügyfelek / érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő az Ügyfél / érintettet a regisztráció során, az adatkezelést megelőzően, valamint a felhasználás során folyamatosan tájékoztatja az adatkezelés részleteiről, és erre az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja

Az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az Ügyfél / érintett tájékoztatást elsősorban az ügyfélszolgálattól, ennek eredménytelensége esetén az adatkezelőtől kérhet.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteiről.

Az Ügyfél / érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél / érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél / érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél / érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az Ügyféllel / érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél / érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.
Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Törléshez és tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél / érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az Ügyfelet / érintettet annak okáról tájékoztatja.

Az Ügyfél / érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

§  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

§  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

§  a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Ügyfél / érintett jogainak érvényesítése

Az Ügyfél / érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az Ügyfél / érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelő vezetőjéhez.

Az Ügyfél / érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait.

Az Ügyfél / érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Ügyféllel / érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben
az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

Az Ügyfél / érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

Az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.

 

még töltünk